22 y.o. Ukraine.
Shawol , MVP , programmer.

♥ Onew ♥ Sulli ♥ Cats ♥
SHINing Tokki
codes by
pohroro